Allmänna villkor

Hem > Allmänna villkor

(2018:1)

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Uppdraget samt för alla övriga tjänster som NMBERS Stockholm AB, org.nr 556837-7088 (”Konsulten”), tillhandahåller sina klienter (”Klient” eller ”Klienter”). Konsulten förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor och ändringen gäller automatiskt fr.o.m. den dag Konsulten delger sina Klienter sådan ändring.

2. KLIENTENS ÅTAGANDE

2.1 Klienten ska på begäran av Konsulten utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Klienten, eller tredje man som Klienten anvisat till, dröjer med att tillhandahålla information eller material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Konsulten ansvarar inte för sådana förseningar eller merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra merkostnader. Klienten som uppdragsgivare har ett självständigt ansvar för sin företagsredovisning och de rapporter som baseras på denna, vilket även innefattar ansvar för att lämnat grundmaterial är fullständigt och inte innehåller fel eller brister. Konsulten som uppdragstagare ansvarar inte för fel i den utarbetade informationen om detta beror på bristfälliga upplysningar från Klientens sida. Under Uppdragets utförande ska Klienten se till att Konsulten utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget. För att Konsulten ska kunna genomföra Uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet, ska Klienten säkerställa att dess personal finns tillgänglig för att ge Konsulten den assistans som denne rimligen kan begära. Klienten ansvarar för att underlag för kostnader som bifogas bokföring och bokslutsmaterial avser kostnader i näringsverksamheten och inte utgör privat kostnad.

3. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

3.1 Avtalsförhållandet ingås med Konsulten och sålunda inte med någon fysisk person med anknytning till Konsulten. Konsulten accepterar Uppdraget som ett uppdrag för Konsulten och således inte som ett uppdrag för en enskild fysisk person. Detta gäller även om det är Klientens uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer hos Konsulten. Alla personer som arbetar för Konsulten omfattas av dessa villkor och dessa personer ska under inga omständigheter ha något personligt ansvar gentemot Klienten. Om inte Parterna särskilt har kommit överens om något annat i Uppdragsbrevet, baseras Uppdraget på den information och det material som Klienten tillhandahåller. Konsulten utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Konsulten inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats. Konsulten ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Klienten eller tredje man som Klienten anvisat. Om det finns uppenbara skäl för Konsulten att anta att den information som man fått är

felaktig eller bristfällig, ska Klienten skyndsamt informeras om detta. Konsulten ansvarar inte heller för skada som uppkommer genom att Klienten använt Konsultens arbetsresultat i annat ärende eller för något annat ändamål eller gentemot tredje man. Ansvar tas inte för skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Konsultens kontroll och som denne skäligen ej kunnat förutse. Utöver de ansvarsbegränsningar som anges i dessa villkor och som i övrigt överenskommits mellan Parterna, tar Konsulten endast ansvar för Uppdraget, och ansvarar endast för den skada Konsulten orsakar Klienten genom fel eller oaktsamhet inom ramen för Uppdraget. Konsultens ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget är begränsat till det högsta av antingen två gånger betalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsbrevet eller tio gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Uppdragsbrevet träffades. Begränsningen gäller dock inte då det visas att Konsulten förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Under inga omständigheter ska dock Konsultens ansvar överstiga det högsta belopp som utbetalas från Konsultens ansvarsförsäkring för täckandet av dennes ansvar i någon situation. Sålunda ansvarar Konsulten aldrig för skadeorsak eller belopp som inte täcks av dess ansvarsförsäkring.

4. MUNTLIGA RÅD

4.1 Under Uppdragets utförande och på begäran av Klienten kan Konsulten komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära ett snabbt svar eller kommentar till ett komplicerat problem där Konsulten inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir Konsulten inte ansvarig förrän för det fall svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.

5. REKLAMATION

5.1 Klienten ska utan dröjsmål skriftligen till Konsulten reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Klienten upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Konsulten beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Klienten kräver ersättning. Klientens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid. För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Konsulten, ska Klienten först göra en reklamation och därefter senast tre månader från det att kravet framställdes ha påkallat process enligt punkt 11 nedan.

6. INFORMATION TILL MYNDIGHETER

6.1 Vidare är Konsulten skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. Konsulten är även förhindrad att meddela Klienten om dessa misstankar och att anmälan gjorts eller kan komma att göras. I sådana fall är Konsulten skyldig att avböja eller frånträda Uppdraget. Konsulten är således inte ansvarig för någon skada som åsamkats Klienten på grund av dennes åtgärder i detta avseende. Konsulten följer svensk tvingande

lag vad gäller rapportering av klienters mervärdesskattenummer samt rapportering av andra uppgifter till myndigheter. Genom signering av Uppdragsbrevet samtycker Klienten till sådan rapportering som anges ovan.

7. TYSTNADSPLIKT

Parternas tystnadsplikt

7.1 Respektive Part förbinder sig att inte lämna konfidentiell information om Uppdraget till utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke. Uppdragstagaren äger dock rätt att lämna konfidentiell information, i den mån det erfordras för att Uppdraget ska kunna utföras. Uppdragstagaren svarar för att eventuella underkonsulter är bundna av denna tystnadsplikt.

KONFIDENTIELL INFORMATION

7.2 Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna i samband med Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom
    brott mot tystnadsplikten ovan, eller
  • en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av tystnadsplikten ovan eller mottagande Part självständigt tagit fram eller redan känner till.

UNDANTAG FRÅN TYSTNADSPLIKTEN

7.3 Parterna har rätt och ibland skyldighet att lämna konfidentiell information till tredje man om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

7.4 Uppdragstagaren har vidare rätt att lämna konfidentiell information till

  • FAR eller annan som anlitas av FAR i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller som inte följer av författning,
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren för utförandet av uppdraget.
  • Försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Uppdragstagaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren i syfte att kontrollera Uppdragstagarens eventuella krav på opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga risk management- åtgärder, och
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av gemensamma IT-resurser och/eller för att utföra administrativa stödtjänster).

8. REKRYTERING

8.1 Parterna förbinder sig att under den tid som Uppdraget pågår och sex (6) månader efter att det upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – verka för att anställa någon hos respektive Part som varit involverad i Uppdraget.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

9.1 Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning. Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.

10. PERSONUPPGIFTER

10.1 Klienten är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnats i samband med Uppdraget eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av Uppdraget. Vid signering av Uppdragsbrevet anses Klienten ha samtyckt till att Konsulten behandlar Klientens uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i Uppdragsbrevet samt för att genomföra Uppdraget. Avseende behandling av personuppgifter i Uppdraget gäller i övrigt vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i Bilaga 2.

11. TVISTELÖSNING

11.1 Avseende Uppdragsbrevet gäller svensk rätt och eventuella tvister löses i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.